Beş ayetler ve sırları (Ayet-i Hamse), Onar Kaflı Beş Ayeti Kerime Gümüş Kolye

İçerisinde On Tane ق ''Kâf'' Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Şeyh Abdülvahid k.s.a. der ki: Bu beş ayetin her birinin içinde on(10) ar adet Kaf harfi vardır. Kaf harfinin cümle ebced adedi yüz(100) dür. Toplam 5000 adet olur. Hak Teala Hz. ümmeti Muhammed’e ve Kutuplara bu beş ayeti vermiştir.

Her kim bu beş ayeti ihlas ile okursa, kutuplara verilen hisselerden mahrum kalmaz inşallah.

1— Bakara sûresi, âyet: 246. (Elem tera……bi’z-zâlimîn)

2 — Âl-i İmran, âyet: 181. (Lekad semiallahu……….)

3 — Nisâ sûresi, âyet: 77. (Elem tera…………fetilâ)

4 ___Mâide sûresi, âyet: 27. (Vetlu…………..muttakîn)

5 ___Ra’d sûresi, âyet: 16. (Kul men……….. hüvel vâhidul kahhâr.)

3,2 x 2 cm boyutlarında

Zincir 55 cm

Özellikler

1 725 TL

  • 4 İş Günü

- +

 
Açıklama

İçerisinde On Tane ق ''Kâf'' Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Şeyh Ebul-Abbas Ahmed el-Bûni, büyük fakih ve gizli sırlar sâhibi veli Ahmed ibni Milsa ibni Uceyl (Rahimehumullah) gibi birçok veliden nakledildiğine göre; Allâh-u Te`ala'nın kitabında, içerisinde on tane « ق » "Kâf" harfi olan beş âyet-i kelime vardır ki bunları masivadan hali (Allah-u Te`ala'dan gayri her düşünceden arınarak huzuru temin etmiş) bir kalp ile okumakta ve üzerinde taşımakta çok garip havâs (özellikler), acayip sırlar, çok faziletler ve sayısız menfaatler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak:

1) Allah-u Te`alâ bu kişiye düşmanlarına karşı yardım eder, onların şerrinden, hilesinden ve silah-larından hiçbir şey ona ulaşamaz.

2) Bu kişiyle her kim mücadeleye kalksa mutlaka Allâh-u Te`ala hasmını kahreder (yenik duruma düşürür).

3) Bu kişi için insanların kalplerine heybet (saygınlık) konulur.

4) Sultanın (devlet yöneticisinin) veya naibleri(vekilleri)nin yanına girse şerlerinden ve tuzaklarından emin olur.

5) Bu âyet-i kerimeler ins-ü cinnin şerlilerinden, şeytanların ve inatçı yakınlarının zararlarından koruyacak büyük bir perdedirler.

6) Bu âyet-i kerimeler hangi düşmanın veya şerrinden korkulan kişinin yüzüne doğru okunacak olsa mutlaka Allâh-u Te`âlâ onların şerrini okuyandan def eder ve okuyanı tüm hatalardan ve âfetlerden muhafaza eder.

7) Bu âyet-i kerimeler bir şeye yazılıp bir mızrağa veya silaha bağlanır da o silah harpte düşmanların tam karşısına konursa düşmanlar hep birlikte bozguna uğrayıp mağlup olurlar ki bu husus defalarca tecrübe edilmiştir

İbni Mes'ild (Radıyallahu Anwın nakline göre; RasulullahEfendimiz bu beş âyeti hazarda-sefer-de ve tüm gazalarda (harplerde) okumaya devam ederdi, böylece kâfirlere ve münâfiklara gâlip geldi ve Allâh-u Te`âlâ ona fetihler nasip etti. (Muhammed Hakkî en-Wdziti, Haıbleti fl-esrür, sh:86) Şeyh Mahmild Ğâzi (Ğaznevi) (Kuddise Sirruhü) şöyle anlatmıştır: "Şeyh Mûsâ ed-Sidrâni (Kuddise Sirruhâ) bana bu beş âyeti okumamı ve hazarda seferde ve tüm gazalarda taşımamı vasiyet etti. Ben de bunu onun tavsiye buyurduğu gibi yaptım, bu vesileyle Allâh-u Te`âlâ bana ve ordularıma bereketler yağdırdı ve benim elimle Hind beldelerinden çoğunu fethettirdi. Bu sayede ben hangi mekâna teveccüh ettiysem ve nereye gitmeyi kastettiysem mansur ve muzaffer (zaferlere sahip) oldum."

8) Şeyh Necmüddin-i Kübrâ (Kuddise Sirruhü), büyük veli Ma`ruf-u Kerhi (Kuddise Sirruhü), Şeyh Nizâmü'l-evliyâ, Şeyh Feridüddin, Şeyh Hamidüddin Nâkfuri, Seyyidü'l-meşâyih Ahmed er-Rifâ`i, Şeyh Mûsâ es-Sidrâni, Şeyh Seyyid Ebu Medyen Ğavsül-evliyâ Abdülkûdir el-Geylâni (Kaddesellahü Esrarahüm ve Nefe'ana bihim Amin) hazaratı, Emiru'l-müminin Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh naklen Seyyidül-mürselin Efendimiz şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:

"Her kim her gün, içerisinde on kaf bulunan bu beş şerefli ve büyük âyet-i kerimeyi okursa veya yazıp başının üzerinde taşırsa şüphesiz Allâh-u Te`alâ kendisine, ellerinde nurdan harp âletleri bulunan on iki bin melek gönderir ki onu âfetlerden ve belalardan korurlar, Allâh-u Te`âlâ Firdevs cennetinde ona kırmızı yâkuttan altı yüz kasr bina eder.

Eğer bu âyetleri Sultan (devlet reisi okursa) Allâh-u Te`âlâ onu saltanatında sabit kılar, kendisine nusrat ve zafer kapılarını açar, şevketini (gücünü), heybetini ve rif`atini (saygınlığını yüceliğini) kemale erdirir. Allâh-u Teâlâ ona altı yüz sultan adaleti verir, Allâh-u Te`âlâ bütün emirleri, vezirleri, kadıları (hakimleri) ve diğerlerini ona musahhar (emrine âmâde) kılar, o sultan bütün düşmanlara galip gelir ve bu âyetleri okuyan kişiye haşerât ve mü'ziyât (akrep ve yı-lan gibi zehirli ve zararlı hayvanlar) zarar veremezler."

(Muhammed Hakki en-Nüziti, Hazinetü'l-esrür, sh:85-86)

9) Aişe-i Sıddika radıyallahu anhuma'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Her kim içlerinde elli (50) kaf bulunan bu beş âyeti cuma günü yazar da içerse o kişinin içine bin şifa ve deva, bin sıhhat, bin rahmet, bin ra'fet (esirgeme duygusu), bin yakin (şüphesiz inanç), bin kuvvet ve yüz bin nur yerleştirilir, her türlü dert, kin, üzüntü ve keder ondan sökülüp alınır." ,

(Muhammed Hakki Hazinetül-esrür, sh:86)

10) Selmân-ı Farisi (Radıyallahu Anh): "Yâ Resulallah! Ömrüm boyunca çok isyanlar işledim, ahir ömrümde bana bir şey öğret de onu okumam sayesinde, ömrüm uzasın, günahım bağışlansın ve muradım hasıl olsun" deyince Rasulullah ona bu beş ayet-i kelimeyi öğretti ve:

"Her kim bu beş ayeti okursa ömrü uzun olur, günahı bağışlanır ve isteği yerine gelir" buyurdu. (Muhammed Nokia en-Naziti, Hazinetül-esrar, sh:86)

11) Şeyh Mecdüddin-i Kirmâni (Kuddise Sirruhü) şöyle demiştir: "Dünyada rical-i ğayb (mâneviyat sahibi Allah dostların)dan, büdela(kırklar)dan, evtad(dünyanın manevi direkleri sayılan dört evliya) dan ve kutuplardan müteşekkil tasarruf (manevi yetki) sahibi dört bin veli vardır ki bunların hepsi de bu beş ayet-i kerime ile tasarrufta bulunurlar. Her kim bunları okumaya devam eder yahut vefkıni taşırsa zahiren ve batmen, ulviyyen ve süfliyyen (görünen-görünmeyen, yukarıdaki ve aşağıdaki tüm âlemlerde) tasarruf (iş görme) ehlinden olur, zamanın kutbu ile ve rical-i ğayb ile karşılaşır."

12) "Ardis Tefsiri" sahibinin beyanına göre; her kim bu beş ayeti okur ve vefkıni taşırsa Allah-u Te'ala onu zehirlerden, sihir(büyü)lerden, belalardan, eziyet veren her şeyden korur, kendisini koruması için bir rühani görevlendirir ki kendisi bu ayetler sayesinde tasarruf ehlinden olur, bunda yadırganacak bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tesiri inkâr edilemez. Nitekim Allah-u Te'ala:

"Sen Kur'ân okuduğunda Biz seninle, âhirete inanmamakta bulunan o kimselerin arasına örten bir perde koyarız" (isra Süresi:45) ayet-i kerimesinde bu hususu açıklamıştır.

13) Şeyh Şâzeli (Kuddise Sirruhii) şöyle anlatmıştır: "Bir kere Kutbu'l-aktabı (bütün kutupların kutbu olan ğavsı) gördüğümde o bana bu beş ayeti okumamı tavsiye etti. Ben kendisine bunların sırlarından sorduğumda: 'Her kim bunları okumaya devam ederse Allâtı-u Teala onu düşmanlarından, hasetçileri (çekemeyenleri)nden ve hilekarların tuzaklarından muhafaza eder, gök ve yer ehlinin tamamı ona düşmanlık etse de hiçbir düşman ona galip gelemez, kendisine nusret ve zafer kapıları açılır ve kutupluk (velilerin imamı olma) derecesine nail olur' diye cevap verdi." Şeyh Cemil el-Yemeni (Kuddise Sirruhü) da: "Kutbu'l-aktabı (bütün kutupların kutbu olan ğavsı) gördüm ve onunla konuştum, o bana bu beş ayet-i kelimeyi öğretti ve: 'Ben her şeyi bu ayetlerin bereketiyle buldum, bunların sırlarını ehli olmayana haber verme' dedi.

 Şeyh Ebisı Yezid el-Bestami (kuddise sırruhu)nun da böyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Muhyiddin ibni Arabî (Kuddise Sirruhu) da bu beş ayetin sırlarını öğrenmiş, sonra Şeyh Hüsâmüddin Hazretleri de bunları bilmiştir ve bu ayet-i kerimelerle meşgul olduktan sonra bir sene zarfında tasarruf ehlinden olmuştur." Şeyh Mevlana Celalüddin (Kuddise Sirruhul) da: "Ben bu ayetleri, sırlarını ve vefklerini Şeyh Sadruddin-i Konevi (Kuddise Sirruhu)dan öğrendim, sonra Şeyh Muhyiddin bana güneş vefkınin ve zühre şeklinin tertibini öğretti" demiştir.

14) "Havassul-Kur'ân" isimli eserde zikredildiğine göre; Kur 'an-ı Kerim'de beş sürede geçen beş ayet vardır ki bu sürelerin dördü peşpeşedir, bunlar da Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Mâide süreleridir, diğeri de Ra'd Suresi'dir, bunlardan her birinde on kaf bulunmaktadır. Bunların hasiyeti (manevi özelliği) harpde zafer kazanmak, düşmanlara ve kıskançlara karşı yardım elde etmektir. Her kim bunları bir kağıda yazıp başına takarak mertebe sahiplerinin ve büyük emirlerin yanına girerse onlar (gayri ihtiyari de olsa) ona tâzim ederler, kendisi için ayağa kalkarlar, heybetine kapılırlar, şevketinden korkarlar. Bu ayetler kulların kalplerinde kabul (makbüliyet) kazanmak için okunur. Hangi sancağın içine yazılır veya yazılmış olarak konursa o ordu asla bozguna uğramaz, düşmanlarına karşı galip gelir ve gözden, nazardan korunur. Şüphesiz ki bu ayet-i kerime ulaşılamayacak çok değerli bir hazinedir. Muhammed Hakki (Kuddise Sirruhü) bu izahlan naklettikten sonra: "`Tefsiru'l-Arais', `Tefsirul-Küvâşi ve bazı havassu'l-Kur'an kitaplarında bu ilimler zikredilmiştir ki:

 Uzatmaktan sakındığım için bu beş ayetin özellikleri hakkında meşayihın birçok sözünü ve garip kıssalarını zikretmeyi terk ettim. Lakin siz bunların kadru kıymetini bilin, Allâh-u Te`ala'nın bunları okumak ve üzerinizde taşımak hususunda size ikram ettiği nimetlerine hamdedin.

En doğrusunu Allah bilir.Her şey Allah'ın dilemesiyle olur.

Kaynak: https://www.havasokulu.com/sure-ve-ayet-havaslari/8340-onar-kafli-bes-ayeti-kerime.html

https://mektebun.wordpress.com/su-anda-harpteyiz-kazanmak-icin-hergun-mutlaka-kadin-erkek-su-5-ayet-i-kerimeyi-okumaliyiz/

https://bilgisah.com/haber/421/icerisinde-on-tane-kf-harfi-olan-bes-yet-i-kerme-ve-faziletleri.html

 
Taksitler
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Bonus
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
CardFinans
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Maximum
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
WorldCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Axess
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Paraf
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
AsyaCard
Özellikli Kredi Kartları

Bir Yorum Yazın

Beş ayetler ve sırları (Ayet-i Hamse), Onar Kaflı Beş Ayeti Kerime Gümüş Kolye

İçerisinde On Tane ق ''Kâf'' Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Şeyh Abdülvahid k.s.a. der ki: Bu beş ayetin her birinin içinde on(10) ar adet Kaf harfi vardır. Kaf harfinin cümle ebced adedi yüz(100) dür. Toplam 5000 adet olur. Hak Teala Hz. ümmeti Muhammed’e ve Kutuplara bu beş ayeti vermiştir.

Her kim bu beş ayeti ihlas ile okursa, kutuplara verilen hisselerden mahrum kalmaz inşallah.

1— Bakara sûresi, âyet: 246. (Elem tera……bi’z-zâlimîn)

2 — Âl-i İmran, âyet: 181. (Lekad semiallahu……….)

3 — Nisâ sûresi, âyet: 77. (Elem tera…………fetilâ)

4 ___Mâide sûresi, âyet: 27. (Vetlu…………..muttakîn)

5 ___Ra’d sûresi, âyet: 16. (Kul men……….. hüvel vâhidul kahhâr.)

3,2 x 2 cm boyutlarında

Zincir 55 cm

Bir Yorum Yazın

 
Yorumlar (1)
2021-08-04
Ürün için öneri istek

Ayetu hamse (5ayet) , bakır levha üzerine ve gümüş levha üzerine yazabilirmisiniz. Bakır levha ve gümüş levha üzerine yazıldığında fiyatı nekadar olur. WhatsAp a mesaj yazınız lütfen. Telefonla aramayınız.

  • Bu yorum faydalı mıydı?
  • (0) (0)

Yorum Yaz !

SON İNCELEDİĞİM ÜRÜNLER

Ürün bulunmamaktadır

Belirlenecek Kargo
0 TL Toplam

Alışverişi Tamamla

Ara